Lisbet Meurling

Överläkare, Anestesiolog, Instruktör

Jag är utbildad instruktör och tjänstgör vid CAMST sen 2003. Intresset för evidensbaserad träning ledde till att jag 2013 disputerade med avhandlingen ”Teamwork training using patient simulation”. Nu leder jag forskningsprojektet SUPREM, Sustainable professional life during a pandemic, forskningsanslag via AFA. Vi använder enkäter och intervjuer för att ta till vara erfarenheter och lärdomar från medarbetare som arbetat med COVID IVA vård. Kliniskt är jag överläkare inom anestesi- och intensivvård. Under en period arbetade jag som Funktionsområdeschef på Perioperativ Medicin och Intensivvård, Akut kirurgi och Transplantation. Nu delar jag min tid mellan kliniskt arbete, undervisning på CAMST och forskning – den röda tråden är mitt intresse av undervisning generellt, CRM specifikt och hur vi kan träna för en förbättrad arbetsmiljö samt bättre resultat för våra patienter.